Om AMU og efteruddannelse

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse og er kompetencegivende efteruddannelse.
Beskæftigede og selvstændige kan deltage på efteruddannelseskurserne, blot deltagerforudsætningerne for de pågældende kurser opfyldes.

VEU-godtgørelsen og befordringsgodtgørelsen 

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud.

Formålet med VEU-godtgørelse er at give voksne (fortrinsvis kortuddannede) et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Du kan læse meget mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer og udbetaler her.


VEU-målgruppen og deltagerbetaling

Målgruppen er beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer ansat i fleksjob. Der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse, og der kan opnås VEU-godtgørelse i en ubegrænset periode. For at være berettiget til VEU-godtgørelse skal deltageren opfylde et af følgende punkter:
 • Være faglært eller ufaglært
 • Have en uddannelse, som i niveau og varighed svarer maksimalt til en erhvervsuddannelse
Deltagerbetaling
Deltagergebyret på et AMU-kursus er kr. 1.040,00 pr. uge (2024). Der kan dog være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge. Deltagerbetalingen skal være betalt før kursusstart.

For at være i AMU-målgruppen skal uddannelsen svare til niveau 1-4 på DUN-niveau. Tjek dit uddannelsesniveau her.

Kursister med videregående uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen) er uden for AMU-målgruppen og betaler derfor fuld kursusudgift uden statstilskud på AMU-kurser. Se priserne på det enkelte kursus.

Tompladsordning


Ønsker virksomheden gennemført en uddannelse, selvom der ikke er fuldt hold, kan uddannelsen gennemføres mod, at virksomheden betaler for de resterende tomme pladser.

Tillægspriser

Hvis du som virksomhed har særlige ønsker om fleksibel tilrettelæggelse af et AMU-kurser på særlige afholdelsesvilkår fx dobbelt undervisere, undervisning uden for normal arbejdstid eller virksomhedsforlagt undervisning (på arbejdspladsen), kan vi tilbyde dette mod betaling af et tillæg udover den obligatoriske deltagerbetaling.
Alle kurser afsluttes med en form for prøve på sidste kursusdag og et efterfølgende kursusbevis, der fremsendes gennem e-Boks.
AMU-kurserne er sammensat med et fast indhold, der giver dig en anerkendt kompetence eller et certifikat. De kan foregå på flere måder, for eksempel heltidsundervisning, deltidsundervisning, opsplittet undervisning eller fjernundervisning. Undervisningen er typisk en kombination af teori og praktiske øvelser. Underviserne er faglærere, som alle har erfaring fra den branche, de underviser inden for.
Som hovedregel kan alle med fast bopæl eller arbejde i Danmark deltage på AMU. Ansøgere med dansk som andetsprog skal have så gode danskkundskaber, at de kan følge undervisningen på dansk. Der kan være særlige adgangskrav på de enkelte kurser, for eksempel certifikatkurser.

AMU-målgruppen er ufaglærte og faglærte medarbejdere. Også ledige har adgang til AMU-kurser. Som forsikret ledig har du ret til indtil 6 ugers jobrettet uddannelse i dagpengeperioden, efter at du har været ledig i 5 uger. Det er din A-kasse, der godkender forløbet. Dit jobcenter kan vejlede dig om mulige efteruddannelsesforløb, der skal være på en nationalt godkendt positivliste.

Hvis du har en videregående uddannelse, er du som udgangspunkt ikke i AMU-målgruppen. Et AMU-kursus kan dog stadig være relevant for dig. Prisen pr. kursus vil dog være højere for dig, da det så ikke er dækket af taxameter. Se priser på det enkelte kursus.
Kurser med en vejledende varighed til og med 37 timer
 • Udeblivelse / afmelding den første kursusdag. Gebyr pr. deltager: Kr. 2.500,00
 • Afmelding senere end 7 dage før 1. kursusdag. Gebyr pr. deltager: Kr. 1.500,00

Kurser med en vejledende varighed på mere end 37 timer
 • Udeblivelse / afmelding den første kursusdag. Gebyr pr. deltager: Kr. 3.500,00
 • Afmelding senere end 7 dage før 1. kursusdag. Gebyr pr. deltager: Kr. 2.500,00

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldegebyr
 • Arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller afmelding skyldes lovligt forfald, f.eks. sygdom.
 • Arbejdsgiveren erstatter senest den første kursusdag en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden.
 • Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
Vi kan tilbyde kost og logi på vores skolehjem, når du deltager på AMU-kurser

For at være berettiget til kost og logi skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud
 • Du skal have mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet tur/retur
For at kunne søge om tilskud til kost og logi, hvis du overnatter et andet sted end på vores skolehjem, skal du opfylde følgende betingelser:
 • Du skal være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud
 • Du skal have mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet tur/retur
 • Det samlede tilskud til kost og logi kan være op til max. 550 kr. pr. overnatning.
Er du ikke berettiget til indkvartering/tilskud, er der stadig mulighed for at booke et værelse på vores skolehjem under kurset. Prisen er kr. 394 inkl. moms pr. overnatning for kost og logi.