Radonsikring i byggeriet

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Pris for ledige 2434,90 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2434,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Radonsikring i byggeriet
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Skolefagkode: 43577
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 727,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 727,15 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

Formål:
Deltagerne kan medvirke ved opstart af bygge- og anlægsprojekter og deltage i projektgennemgang.

Indhold:
Deltagerne kan medvirke ved opstart af bygge- og anlægsprojekter og deltage i projektgennemgang m.h.p. at identificere og planlægge håndteringen af: byggepladsens logistik, tidsplanlægning, arbejdsmiljøricisi og rollefordeling.
Radonsikring i byggeriet
Skolefagkode: 45888
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 940,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 940,10 kr.

Målgruppe
Murere, og andre bygningshåndværkere for hvem uddannelsen er relevant. Det forudsættes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.

Formål:
Deltagerne kan vurdere behov for radonsikring og kan planlægge og udføre den nødvendige radonsikring i nybyggeri. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltagerne kan ud fra viden om lovkrav og grænseværdier vurdere behov for radonsikring ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri. Deltagerne kan planlægge og tage forholdsregler, som modværker indtrængen af radon ved udførelse af den nødvendige radonspærre i nybyggeri. I den forbindelse kan deltagerne opmåle og lave materialeberegning til udførelse af radonsikring samt vælge egnet værktøj og materialer, herunder typer af membran samt klæber i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav ved udførelse af en konkret opgave. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Skolefagkode: 45651
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 767,65 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 767,65 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse, hvori der forekommer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Formål:
Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Indhold:
Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med farligestoffer og materialer jf. AT´s Bekendtgørelse arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017. De særlige kvalifikationskrav, der skal opfyldes for at arbejde inden for området fremgår af bekendtgørelsens bilag 9, stk. 2.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde. Efter endt uddannelse skal deltageren1) kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltdampe,2) kende til brugsanvisninger, substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,3) kunne træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen,4) kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inklusiv åndedrætsværn ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og eventuelt kodenummer,5) vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning,6) kende til og anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger,7) kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med asfaltmaterialer og kunne bruge øjenskyllestation, og8) være i stand til at instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold ved asfaltarbejde.I uddannelsens praktiske del skal bl.a. indgå foranstaltninger mod påvirkning og forurening.Personer med gennemført uddannelse for uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde må kun arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde, men ikke med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, hvor der svejses i, sker opvarmning af eller arbejdes med varme bitumenprodukter eller uopvarmede asfaltmaterialer, som indeholder organiske opløsningsmidler.
Lav PDF med kurser