Betonforløb - Femern Cargo

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 3908,00 kr.
Pris for ledige 21506,60 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 21506,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Skolefagkode: 47464
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 2330,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2330,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger, så der i den daglige drift er fokus på bæredygtig anvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur.

Indhold:
Deltageren kan:- Anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen.- Indsamle og sortere affald under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger.- Arbejde med affaldshåndtering i den daglige drift med fokus på bæredygtighed, genanvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur. - Medvirke ved udarbejdelse af procedurer for affaldshåndtering af byggeaffald ud fra kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse af affald på byggepladsen.- Medvirke ved indretning af byggepladsen med fokus på bedst mulig sortering og håndtering af affaldet samt hensigtsmæssige adgangsveje. - Vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald. - Søge oplysninger om kommunale retningslinjer for bortskaffelse af affald.
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Skolefagkode: 48049
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1203,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1203,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv.Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Skolefagkode: 49079
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1260,00 kr.
Pris for ledige: 7006,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7006,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Formål:
Samlet webtekstDu kan efter kurset medvirke ved fremstilling af traditionel og avancerede forskallingsopgaver til givne, specielle betonkonstruktioner f.eks. trappe, søjle/bjælke og dæk. Du kan endvidere benytte arbejdstegninger og arbejdsbeskrivelser samt diagrammer og tabeller til beregning af materialeforbrug.

Indhold:
Deltagerne kan: - Medvirke ved fremstilling af traditionel forskalling til normalt forekommende forskallingsopgaver inden for betonkonstruktioner med kendskab til brug af værktøj og materialer.- Benytte tekniske tegninger og nødvendig viden om støbehastighed og betontryk samt diagrammer og tabeller til bestemmelse af trædimensioner m.v. til opmåling af materialeforbrug ved enkle forskallingsopgaver.- Medvirke ved planlægning og udførelse af avancerede forskallingsopgaver til givne, specielle betonkonstruktioner f.eks. trappe, søjle/bjælke og dæk. - Benytte foreliggende arbejdstegninger og -beskrivelser ved opstilling af forskalling. - Medvirke ved vurdering af forskallingsmaterialets anvendelighed til bestemte opgaver - Foretage korrekt valg af værktøj til arbejdets udførelse. Sammen med andre udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
Nivellering
Skolefagkode: 49318
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3731,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3731,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Formål:
Du kan efter kurset udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. Du kan endvidere kontrollere instrumenternes præcision for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder.

Indhold:
Deltagerne kan: - Udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. - Afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. - Beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan. - Udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i digital målebog. - Foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning.- Beregne skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang. - Kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder. - Udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.
Slap armering - trin 1
Skolefagkode: 48764
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3618,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3618,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Formål:
Du kan efter kurset udarbejde klippe- og bukkelister ud fra tegninger og beskrivelser med viden om dæklag, stødlængder, afstande mellem armeringsjern og armeringens placering m.m. samt udføre klipning og bukning af jern med elektrisk maskiner ud fra foreliggende klippe- og bukkelister. Det vil være hensigtsmæssigt at supplere kurset med kompetencer i udførelse af forskalling. Kurset er 1. trin ud af 3 på de trindelte kurser.

Indhold:
Deltagerne kan: - Selvstændigt udarbejde klippe- og bukkelister ud fra tegninger og beskrivelser. - Anvende viden om krav og standarder til dæklag, stødlængder, afstande mellem armeringsjern og armeringens placering m.m. ved udarbejdelse af klippe- og bukkelister.- Udføre klipning af jern med elektrisk klippemaskine - håndholdt såvel som stationær maskine.- Foretage bukning af jern med elektrisk bukkemaskine ud fra foreliggende bukkelister. - Udføre arbejdet under hensyn til gældende standarder for området - med fokus på bukkeskivediameter og temperaturkrav. - Udføre arbejdet med viden om de enkelte værktøjers opbygning og anvendelsesmuligheder.- Selvstændigt planlægge gennemførelse af en armeringsopgave. - Udføre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.
Slap armering - trin 2
Skolefagkode: 49074
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3618,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3618,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Formål:
Du kan efter kurset udføre enkle armeringsopgaver i konstruktioner med slap armering, fx til fundamenter, vægge, søjler, bjælker og dæk ud fra kendskab til jernbetonens egenskaber til træk- og trykforhold, normkrav for armeringstyper, betondæklag og stødlængder samt forankring. Det vil være hensigtsmæssigt at supplere kurset med kompetencer i udførelse af forskalling. Kurset er trin 2 ud af 3 på de trindelt kurser. For at deltage på trin 2 forudsættes at have bestået trin 1 eller på anden vis påvise lignende kompetencer.

Indhold:
Deltagerne kan:- Udføre enkle armeringsopgaver i konstruktioner med slap armering, fx til fundamenter, vægge, søjler, bjælker og dæk, - Udføre arbejdet med kendskab til jernbetonens egenskaber til træk- og trykforhold, normkrav for armeringstyper, betondæklag, stødlængder og forankring.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
Lav PDF med kurser