Åbent værksted - Bygge & Anlæg (murer)

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Man skal være murer med svendebrev.
Beskrivelse Åbent værksted - Bygge & Anlæg (murer)
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402838749
Minimum antal deltagere 1
Ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Avanceret flisearbejde
Skolefagkode: 47133
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 5467,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5467,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Formål:
Deltagerne kan udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer og kan vejlede kunder om valg af fliser som udgangspunkt for dekorationer i gulv og væg. Deltagerne kan konstruere og udføre dekorative elementer i fliser og planlægge og kvalitetssikre arbejdets udførelse.

Indhold:
Deltagerne kan udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer, som væg- og gulvflader skal opfylde, for at kunne anvendes som underlag for fliser. Ligeledes kan deltagerne vejlede kunder om valg af fliser, fuge- og klæbeprodukter med udgangspunkt i den valgte flises bearbejdelighed, slidstyrke, skridsikkerhed, format, vandabsorbering og rengøring/vedligeholdelse. Deltagerne kan håndtere diverse tegneredskaber til brug for konstruktion og optegning af dekorative elementer som figurer, border, friser og kan udføre dekorative elementer i fliser med blød og hård skærv og vælge egnede skæreværktøjer hertil. Endelig kan deltagerne planlægge arbejdets udførelse, foretage kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Dekorationer i gulv- og vægfliser
Skolefagkode: 47125
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1572,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1572,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Formål:
Deltagerne kan konstruere og udføre geometriske figurer i fliser til brug for dekoration i gulv og væg og kan planlægge arbejdets samlede udførelse og gennemføre løbende kvalitetssikring under skyldig hensyntagen til kundeønsker samt gældende normer og regler, herunder hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Indhold:
Deltagerne kan konstruere, tegne og udføre almindeligt forekommende geometriske figurer til dekoration i gulv- og vægfliser og kan vejlede og gå i dialog med kunder om valg af produkter og udførelse, således at kvalitative og æstetiske hensyn inddrages. På baggrund af teoretisk og praktisk viden om konstruktionskrav kan deltagerne planlægge arbejdes udførelse med inddragelse af løbende kvalitetssikring, der sikrer, at fagets normer og standarder til enhver tid er overholdt samtidig med, at også krav til arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes.
Dekorationsmurværk - udførelse
Skolefagkode: 44467
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 1016,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1016,40 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.

Formål:
Deltagerne kan udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne.

Indhold:
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt på basis af viden om og færdigheder i opførsel af murede konstruktioner udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Murafslutninger - udførelse
Skolefagkode: 44583
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1572,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1572,70 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten.

Indhold:
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten. Deltageren kan i den forbindelse vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse.
Murede gavltrekanter - udførelse
Skolefagkode: 44581
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1572,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1572,70 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf.

Indhold:
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf. Deltagerne kan vurdere og udføre forankring af gavle efter gældende regler og vejledninger.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Murede og pudsede gesimser - udførelse
Skolefagkode: 44566
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 2244,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2244,05 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murede og pudsede gesimser.

Indhold:
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murede og pudsede gesimser. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims. Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Skolefagkode: 49246
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1572,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1572,70 kr.

Målgruppe
Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Formål:
Du kan efter kurset tegne konstruktion af traditionelle muret overlukning - spidsbue / rundbue / kurvehanksbue/ ligestik /segmentbue - ud fra viden om principper for tegning i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt og redegøre for stilperioden for den enkelte overlukning. Du kan endvidere fremstille skabeloner/skiver i 1:1 til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring.

Indhold:
Deltagerne kan: - Tegne konstruktion af traditionelle muret overlukning ud fra viden om principper for tegning i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt.- Redegøre for stilperioden for den enkelte overlukning. - Fremstille skabeloner/skiver i 1:1 til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. - Vurdere kvalitet af eget arbejde. - Arbejde efter gældende lovgivning under hensyn til sikkerheds, miljø og arbejdsmiljø. Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:____Spidsbue ____Rundbue ____Kurvehanksbue ____Ligestik ____Segmentbue
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.
Skolefagkode: 44565
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1572,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1572,70 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims.

Indhold:
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims. Deltagerne kan i den forbindelse fortage skrå-og skålhugning samt nedmure tagsten på gavl. Deltagerne kan endvidere vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Rundt murværk
Skolefagkode: 47276
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 2244,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2244,05 kr.

Målgruppe
Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne har efter gennemført uddannelse generel viden om anvendelse af rundt murværk i byggerier og kan med baggaggrund i faglige og teknisk viden om planlægningm konstruktion og udførelse af rundt murværk vælge mellem forskellige metoder i.f.t. den givne opgave.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker herunder konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring. Deltageren kan vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn og planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere samt deltage i og angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk med løbende hensyntagen til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.
Lav PDF med kurser